backНазад к 2/2015
Technical Issues
2/2015 pp. 32-39

Procesy technologiczne prowadzone w aparatach bębnowych dla materiałów ziarnistych


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

Rotary drums are used in many industrial branches, such as: mixing, grinding, granulating, sieving and drying of granular materials. The widespread use of rotary drums is due to their simple design and operating principle - a rotating drum moving bed. But for the processes described in the paper a proper movement of the bed is different. The first move appears at the lower velocity, so the bed only slips. The second appears when the angle-of-repose is achieved and particles start rolling. During the next move, which is cascading, the so-called "kidney" is created. Particles are stationary in the central kidney but on the outside they circulate. While velocity still increases, the bed loosens up and particles start an autonomous move, that is cataracting. The last move characteristic to the bed is centrifuging. The bed swirls around the drum perimeters, which is when gravitation and centrifugal forces are balanced.

Ключевые слова

rotary drum, grinding, mixing, screening, drying, granulation

Библиографический список

1. Feder, S., Kęska, W., Włodarczyk, K., Pneumatyczne wspomaganie procesu przesiewania mieszanin ziarnistych na przesiewaczu płaskim, Inżynieria Rolnicza, 2008, 4 (102), s. 263-270.

2. Stręk, F., Mieszanie i mieszalniki. WNT, Warszawa, 1971.

3. Boss, J., Mieszanie materiałów ziarnistych, Wrocław, 1987.

4. Heim, A., Gluba, T., Obraniak, A., Badanie momentu obrotowego podczas granulacji bębnowej, XXXVI Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 1999, s. 49-62.

5. Kolasa-Więcek, A., Wpływ długości i średnicy mieszalnika na stopień zmieszania materiałów sypkich, Inżynieria Rolnicza, 2007, nr 6(94), s. 81-87.

6. Wodziński, P.. Przesiewanie kruszyw w przesiewaczach bębnowych, Surowce i maszyny budowlane, 2007, nr 1, s. 54-57.

7. Modrzewski, R., Wodziński, P., Koncepcja przesiewaczy bębnowo-stożkowych o zróżnicowanych średnicach sit do przesiewania kruszyw, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 136, Studia i Materiały nr 43, Wrocław, 2013, s. 131-140.

8. Warych, J., Aparatura chemiczna i procesowa. Wyd. PW, Warszawa, 1996.

9. Battaglia, A., Banaszewski, T., Maszyny do przesiewania i rozdrabniania. Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych, cz. I, Warszawa/Kraków, 1972.

10. Obraniak, A, Gluba, T., Wpływ parametrów strugi nawilżającej na kinetykę procesu bębnowej granulacji nawozu wieloskładnikowego, Inżynieria i aparatura chemiczna, 2010, nr 1, s. 79-80.

11. Sobczak, P., Zawiślak, K., Panasiewicz, M., Wpływ procesu otoczkowania na wybrane właściwości fizyczne otrzymanych produktów, Inżynieria Rolnicza, 2009, 2(111), s. 161-168.

13. Ademiluyi, F., Abowei, M., Puyate, Y., Achinewhu, S., Effects of drying parameters on heat transfer during drying of fermented ground cassava in a rotary dryer, Drying Technology, 2010, No. 28, pp. 550-561.

12. Boruch, M., Nowakowska, K., Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych. Wyd. II. Łódź, 1996.