backНазад к 4/2016
Technical Issues
4/2016 pp. 96-103

Projektowy wskaźnik efektywności energetycznej EEDI jako narzędzie do oceny efektywności na przykładzie statku do przewozu kontenerów


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The International Maritime Organisation (IMO), in particular, dedicated to the prevention to marine pollution by ships, adopted in 2007 the provisions implementing the Energy Efficiency Design Index (EEDI). The EEDI was implemented as an amendment to the MARPOL Annex VI. The index specifies the technical standards and norms imposed on shipyards, which shall be intended to improve the energy efficiency of certain categories of new ships and vessels, consequently leading to the reduction of CO2 emission by around 25-35 percent till 2030. The paper presents the operational factors affecting fuel consumption and energy efficiency indexes of a ship, the algorithm of verification and certification of the EDDI along with exemplary calculations for a container ship

Ключевые слова

CO2 emission, EDDI, fuel consumption, container ship

Библиографический список

1. Badyda, A.J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, Nauka, 2010, 4, s. 115-125.

2. Borkowski, T., Emisja spalin przez silniki okrętowe- zagadnienia podstawowe, Notatki z wykładów dla studiów dziennych i zaocznych, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin, 1999.

3. Jurdziński, M., Ocena metod i możliwości zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji gazów na statkach morskich, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, Gdynia, 2011.

4. Kniaziewicz, T., Piaseczny, J., Identyfikacja Obciążenia okrętowych silników spalinowych w aspekcie oceny emisji toksycznych składników spalin, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2011, 4, s. 45-60.

5. Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki, 1973/1978, MARPOL.

6. Opracowanie IBnGR na podstawie danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

7. Pawlak, M., Modelowanie emisji szkodliwych składników spalin morskich silników okrętowych w celu oceny wpływu emitowanych zanieczyszczeń na jakość powietrza atmosferycznego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2011, 69, s. 81-94.

8. Polski Rejestr Statków, Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, Cz. IX, Ochrona środowiska, Gdańsk, 2015.